Ranks & Kits

You will receive your perk on ALL Helix servers!

VIP Rank

6.99 USD

Elite Rank

10.99 USD

Titan Rank

19.99 USD

Legend Rank

29.99 USD

Kit Teas

9.99 USD

All Kits Bundle

59.99 USD

Kit Key Cards

5.99 USD

Kit Components

9.99 USD

Kit Mercenary

19.99 USD

Kit Fighter

10.99 USD

Kits:

Kit Electric

5.99 USD

Kit Build Plus

9.99 USD

Kit Fun [Pack]

9.99 USD
Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok